गण्डकी र शालग्रामको महिमा बढाउन ‘कृष्णगण्डकी परियोजना’

बाग्लुङ । शालग्राम पाइने एकमात्रै कालीगण्डकी नदी संरक्षण, प्रचार–प्रसार र महिमा बुझाउन बृहत् कृष्णगण्डकी परियोजना सञ्चालनमा…

69370